XIV REGATY O PUCHAR KOMANDORA YKP CZĘSTOCHOWA

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

XIV REGATY O PUCHAR
KOMANDORA YKP CZĘSTOCHOWA
ZAWIADOMIENIE O REGATACH

1. ORGANIZATOR
1.1. Organizatorem regat jest Yacht Klub Polski Częstochowa, ul. Szkolna 13,42-200 Częstochowa.
1.2. Regaty będą rozgrywane na Zalewie Poraj w dniu 10.09.2022r.
1.3. Biuro regat – budynek CzOZŻ
1.4. Port regat – Marina Poraj.
2. PRZEPISY
2.1. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z:
– Przepisami Regatowymi Żeglarstwa 2021 – 2024, zawiadomieniem o regatach;
– Zasadami Organizacji Regat PZŻ
– Niniejszym zawiadomieniem;
– Instrukcją żeglugi.
3. KLASY REGAT
Regaty rozegrane zostaną w następujących klasach:
– jachty otwartopokładowe,
– jachty kabinowe,
4. ZGŁOSZENIA W MIEJSCU REGAT
4.1. Zgłoszenia należy dokonać w biurze regat w dniu 10.09.2022 r. w godz. 8:30 – 10:00 na
formularzach dostarczonych przez organizatora.
4.2. Podczas procedury zgłoszeniowej w biurze regat należy uiścić opłatę wpisową w wysokości
20 PLN
4.3. W regatach mogą uczestniczyć wyłącznie załogi, w których przynajmniej jeden członek załogi
posiada sportową lub amatorską licencję zawodnika PZŻ (zgodnie z nowymi przepisami PZŻ)
5. OTWARCIE I PROGRAM REGAT
5.1. Otwarcie regat o godz. 10:30
5.2. Czas dla Sędziego Głównego w godz. 10:30 – 17:00
5.3. Starty do wyścigów zgodnie z komunikatem Sędziego Głównego.
5.4. Planowane jest rozegranie 5 wyścigów.
6. INSTRUKCJA ŻEGLUGI I TRASA ROZGRYWANYCH REGAT
6.1. Instrukcja żeglugi będzie dostępna w biurze regat i umieszczona na tablicy ogłoszeń.
6.2. Trasa regat przedstawiona będzie w załączniku do Instrukcji Żeglugi i umieszczona na tablicy
ogłoszeń w Biurze regat.
7. PUNKTACJA
7.1 Punktacja zgodnie z Dodatkiem A Przepisów Regatowych Żeglarstwa
7.2. Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu 1 wyścigu.
8. PRAWA DO WIZERUNKU
8.1. Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na:
a) bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatorów i sponsorów podczas zdjęć,
filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących
regat;
b) przetwarzania danych osobowych, zawartych w Zgłoszeniu do regat dla celów przeprowadzenia

zawodów, przez administratora danych Yacht Klub Polski Częstochowa, ul. Szkolna 13, 42-200
Częstochowa. Tel. 600 032 100
Zawodnik został pouczony/a, iż podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do udziału w
Regatach, oraz iż przysługuje mu prawo dostępu do treści jego/jej danych i ich poprawiania;
c) umieszczenie danych w publicznie dostępnym wykazie: wyniki regat, listy startowe, publikacja
Rankingu Sterników.
Zgoda dotyczy następujących danych:
– Imię i Nazwisko
– Przynależność klubowa.
9 NAGRODY
W gestii organizatora
10. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
10.1. Zawodnicy uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko. Żadna z czynności wykonana
lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia
odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht,
wynikającą z udziału w regatach.
10.2. Zalecane jest ubezpieczenie OC jachtu i sternika.
10.3. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia sprzętu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa nieszczęśliwych wypadków lub śmierci
uczestników wynikłe w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po regatach.

Serdecznie zapraszamy
Zarząd YKP Częstochowa