ZAWIADOMIENIE O REGATACH

Organizator:
Częstochowski Okręgowy Związek Żeglarski; Marina Poraj; Yacht Klub Polski Częstochowa

1. Regaty zostaną rozegrane w dniu 08.10.2020r. na akwenie Jastrząb koło Poraja
-
Zbiornik Poraj.
2. Biuro regat: domek CZOZŻ na terenie OŻ Mariny Poraj.
3. Port regat: OŻ Marina Poraj.
4. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z:
 Przepisami zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa
World Sailing 2021-2024
 Zasadami Organizacji Regat Żeglarskich PZŻ
 Zasadami Organizacji Imprez CzOZŻ,
 Niniejszym zawiadomieniem,
 Instrukcją żeglugi.
5. Regaty zostaną rozegrane w klasach:
Kabinowe turystyczne, otwartopokładowe. Limit jachtów w poszczególnych klasach
konieczny do uznania regat za odbyte ustala się na 3.
6. Zgłoszenia do regat w dniu 08.10 2022r. w godz. 9:00 – 11:00 w Biurze Regat, na
formularzach dostarczonych przez organizatora.
7. Instrukcja żeglugi i opis tras będą dostępne dla zawodników po zgłoszeniu się do regat.
8. Planowany start do wyścigu w dniu 08.10. 2022r. o godz. 12.00.
9. Przewiduje się rozegranie 1 wyścigu
10. Zakończenie regat: planuje się tego samego dnia ok. godz. 15.00
11. Nagrody: pozostają w dyspozycji organizatora.
12. Osoba zgłoszona jako sternik jest zobowiązana do osobistego prowadzenia ("obsługiwania
urządzenia sterowego") jachtu będącego w wyścigu.
13. Zalecane jest ubezpieczenie OC jachtu lub sternika.

14. Zgłaszająca się do regat załoga jachtu wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez
organizatorów i sponsorów swego wizerunku, nazwiska, głosu w środkach masowego
przekazu w celu reklamy i promocji regat oraz w materiałach dotyczących regat.
15. Uczestnicy Regat wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w
zgłoszeniu do regat dla celów przeprowadzenia zawodów, przez administratora danych (
CzOZŻ z siedzibą w Częstochowie, przy ulicy Broniewskiego3)
Zawodnicy zostali pouczeni, iż podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do udziału
w regatach, oraz przysługuje mu prawo dostępu do treści jego danych i ich poprawiania.
Umieszczeniu danych w publicznie dostępnym wykazie: wynik regat, listy startowe,
publikacja Rankingu Sterników.
16. Zawodnicy uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko. Organizator nie ponosi
żadnej odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia sprzętu. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za następstwa nieszczęśliwych wypadków lub śmierci uczestników
wynikłe w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po regatach.